Monday, June 4, 2012

แผงโซลาร์พาเนล

          


          แผงโซลาร์เซลล์ คือ แผ่นพลังงานที่สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ซึ่งแผ่นพลังงานแสงอาิทิตย์ประกอบคล้ายกับเซลล์แบตเตอรี่โดยมีขั้วบัวและขั้วลบสลับกันไป และปลายทางก็มีสายไฟฟ้าจำนวน 2 สี เป็นสีแดง หมายถึง ขั้วบวก และสีดำหมายถึง ขั้วลบ (สีอาจจะแตกต่างกันบ้าง)

Solar System
          
          ระบบโซลาร์เซลล์ หมายถึง การนำแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากนำมาต่อเชื่อมกันตามหลักการการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าตามที่ต้องการ
          

          ระบบโซลาร์ฟาร์ม หมายถึง การนำแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากนำมาเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าและนำไฟฟ้าที่ได้ไปขายต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยว ในประเทศไทย คือ กฟภ. เป็นต้น โดยการทำระบบโซลาร์ฟาร์ม นั้นต้องขอใบอนุญาตก่อนที่จะสามารถดำเนินการสร้างโซลาร์ฟาร์มและขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

No comments:

Post a Comment